Charakteristika lesní správy

O lesní správě

Lesní správa Třebíč se začala datovat počátkem roku 1991, kdy se v lesním hospodářství začaly uskutečňovat změny vlastnických vztahů v rámci koncepce lesního hospodářství v České republice. V tomto období, tedy od 1.1.1992 hospodařil na LHC Jaroměřice nad Rokytnou Lesní závod Jaroměřice nad Rokytnou.

Dne 1.10.1992 vznikla Lesní správa Jaroměřice nad Rokytnou, jako provozní jednotka státního podniku Lesy České republiky. V roce 1997 došlo ke změně sídla ustředí Lesní správy Jaroměřice nad Rokytnou do okresního města Třebíč. V souvislosti se změnou sídla byl v roce 1998 změněn název Lesní správa Jaroměřice nad Rokytnou na Lesní správa Třebíč.

Katastrální výměra lesní správy je 96.137 ha. Lesní správa hospodaří na 15.923,30 ha státního lesa rozděleného do 13 revírů a 2revírníci vykonávají činnost odborného lesního hospodáře. OLH vykonáváme na 5.799 ha pro 4.604 vlastníků z rozhodnutí státní správy lesů. Na 6 ORP – Třebíč, M.Budějovice, Znojmo, M.Krumlov, Ivančice, Velké Meziříčí. Dále OLH pro 2 obce na 193 ha. LS hospodaří podle lesního hospodářského plánu platného pro období 2020 – 2029. 

Lesní správa Třebíč je opakovaně od roku 1984 postihována rozsáhlými živelnými kalamitami, které jsou doprovázeny soušovými nahodilými těžbami a těžbami kůrovcovými. Od roku 2015 postihly území LHC Třebíč čtyři po sobě následující roky s výrazně nízkými srážkami a vysokými teplotami především ve vegetačních obdobích jednotlivých let. Důsledkem těchto nepříznivých klimatických podmínek jsou výrazné projevy chřadnutí lesních porostů, nejvíce u dřeviny SM a BO, a následné přemnožení podkorního hmyzu, především kůrovců v nebývalém rozsahu. Došlo k rozpadu lesních porostů napříč téměř všemi věkovými stupni s následným odlesňováním a vznikem velkých kalamitních holin. Z těchto skutečností se odvíjí hospodářské cíle, záměry a úkoly hospodaření v rámci LHC Třebíč.

Na území LHC se nachází nebo sem zasahují tři evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Podle serveru AOPK se jedná o EVL  Jedlový les a údolí Rokytné, Řeka Rokytná, Údolí Jihlavy.

Nejvyšším bodem lesní správy je Mařenka (711,2 m) je vrchol v Křižanovské vrchovině a nejvyšší bod geomorfologického okrskuZašovický hřbet, současně též okresu Třebíč. Zalesněný vrch, označovaný někdy jako hora, se zvedá východně od obce Lesná a jižně od obce Štěměchy, zhruba 14 km zjz. od Třebíče. Nejnižší bod území je místo, kde řeka Rokytná (Tulešice 275 m n. m.) opouští území Lesní správy Třebíč. Stále převažují jehličnany 61 % nad listnáči 39 %. Nejvíce zastoupené dřeviny jsou smrk 27 %, borovice 24%, modřín dub zimní 18%, buk 5%. Nejvyšší průměrné srážky ve výši 650-700 mm za rok se vyskytují na severním a západním okraji LHC v místech s nejvyšší nadmořskou výškou. Směrem k jihovýchodu se projevuje srážkový stín Českomoravské vrchoviny a průměrné roční srážky zde postupně klesají až na 500 mm. Průměrná roční teplota vzduchu je 7-8 °C.